تنوع زیستی

کاهش تنوع زیستی

تنوع زیستی اساس و شالوده زندگی بر روی زمین است. منابع غذایی، دارویی، انرژی، فرهنگی و روحی ماست. دلیل پالایش آب و خاک و هوایند. دلیل سلامتی روان و جسم ما هستند. به شکل گسترده ای تنوع زیستی در حال کاهش است که نتیجه آن …

Just send a message to +98-919-639-61-85 on WhatsApp

Or send an email to gileboom@gmail.com