International Ecolodge Guidelines

International Ecolodge Guidelines

International Ecolodge Guidelines

اقامتگاه های بومگردی چیستند و چه ارکانی را پایبندند؟

📖کتابی که معرفی می کنیم کارکرد اقامتگاه های بومگردی را به زبانی ساده بیان کرده است.

این اقامتگاه ها در دهه ۹۰ میلادی زاده شدند و همراستا با توسعه پایدار و معیارهای سازگار با محیط زیست، شکل گرفتند.

🌍بهینه کردن مصرف و تامین انرژی با ایجاد یا نوسازی ساختمانهای سبز، محور قرار گرفت و رفته رفته تکامل یافت تا جاییکه خاستگاه طبیعت گردان و مهمانانی شد که سلامت کره زمین برایشان دغدغه بود.

این کتاب برای همه کسانی که دارنده اقامتگاه بومگردی Ecolodge هستند، یا به دنبال راه اندازی هستند ارزشمند است.
قبل از هرگونه تصمیمی برای راه اندازی چنین مکانهایی، بارها و بارها کتاب را بخوانید به ویژه اگر خواستار جذب مهمانان جهانی هستید.