پشیمان از جنگ، در خدمت گردشگری

جیپ کاام

این خودروها، عمری در کار جنگ و ویرانگری بوده اند.

حالا پس از بازنشستگی، در خدمت گردشگری هستند.

می توان هزینه های جنگ را برای گردشگری و شناخت تمدن ها صرف کرد؟! نمی توان؟