پس چه کنیم؟! کجا می رویم؟

از کنترل و کاهش جمعیت؛ بهبود الگوی مصرف آب در کشاورزی، برداشتن سدها، پرکردن چاه های عمیق، حذف تولید محصولات آب بر یا غیره بارها شنیده ایم و بیشترمان اندک تلاشی نکرده ایم.

همچنان کالاهای رنگ به رنگ و گاه بدون نیاز به آنها می خریم و در  منزل، انبار میکنیم. دور نخواهد بود که کالاها برچسب یا حسگری داشته باشند که نشان دهد برای تولیدشان چقدر سوخت و آب مصرف شده و چقدر آلودگی ایجاد کرده اند.

شاید برایتان جالب باشد که یکی از آلوده ترین کالاهای مصرفی و گاه تجملاتی، خودروها هستند؛ چه هنگام ساخت و چه هنگام بهره بری. با این توصیف، رویکرد شما چیست؟

شما از تجربه خود بگویید. ما هم می گوییم در گیله بوم چه می کنیم.

آلودگی

آلودگی