مراقب تاریکی آسمان باشیم

آسمان بخشی از طبیعت است. به شدت آلوده شده است.

زیاد به فکر آسمان نیستیم.

حشرات، پرندگان و حیوانات را به دردسر انداخته ایم.

پرندگان در مسیریابی خود گمراه می شوند.

ثابت شده است رابطه مستقیمی بین آلودگی نوری و شیوع سرطان سینه در بانوان وجود دارد.

با استفاده از یک درپوش ساده بالای چراغ ها، از هدر رفتن نور جلوگیری کنیم و مراقب تاریکی آسمان باشیم.

فکر کنیم چگونه حباب های لامپ را کاهش دهیم. چگونه شب را به شب برگردانیم.

منبع: فصلنامه گیلگمش/شماره ۴/بهار ۹۶