سرزمین های اشغالی

وقتی پاییز است، درختان خوابند. آرام قدم بزنیم. کمتر بوق بزنیم.

وقتی پاییز است، پرندگانی کوچ می کنند تا خوراک بیابند. خوراکشان گاهی، روی درختان است. درختان را نگهداری کنیم.

وقتی پاییز است، خانه حیوانات و پرندگان باز تنگتر شده است چون هرسال خانه های زیادی می سازیم.

کاش پاییزی بیاید تا در آن، سرزمین های اشغالی را پس دهیم.