منشور اخلاقی

  •  ما وقت‌شناسی را در انجام خواسته‌های مهمانان باور داریم و خود را متعهد به آن می‌دانیم.
  • ما به دنبال استفاده از فناوری و علوم نوین در ایجاد و توسعه خدمات رفاهی به مهمانان هستیم.
  • ما ایمان داریم می‌توانیم از انرژی‌های بازیافت‌شونده برای مصارف گیله‌بوم استفاده کنیم.
  • ما به استفاده بهینه از منابع و کاهش ضایعات و توسعه پایدار ایمان داریم.
  • نظم، پاکیزگی و آرایش محیط باور ماست.
  • ما همکاری و  همیاری با اهالی منطقه را برای نگهداری از محیط و فرهنگ بر خود واجب می‌دانیم.
  • ما رعایت قوانین، بایدها و نبایدهای کشورمان را بر خود واجب می‌دانیم.
  • ما نیازمند پیشنهادها و انتقادهای سازنده مهمانان و مسافران محترم هستیم.