آموزش و سرگرمی

گیله بوم امکان برگزاری فعالیت های آموزشی و تفریحی زیر را در قالب کارگاه دارد.

کار در مزرعه صنایع دستی معماری روستایی
تهیه چای دستی نمدمالی کاهگل کاری
نشاء برنج چادرشب بافی نجاری 
پرتقال چینی سفالگری درودگری 
کیوی چینی حصیربافی
بهار نارنج مجسمه سازی و سرامیک   
  • “آموزش و سرگرمی” از واژه “edutainment” که شاخه ای از گردشگری است، گرفته شده است.